Jak na to

 
spodni_stin
 
 
Postupné kroky k novému domovu
Vybrali jste si náš typový dům nebo chcete provést realizaci dle vlastního projektu v systému DEKPANEL?
Zbývá tedy pár kroků k vašemu vysněnému domovu.

INFORMATIVNÍ SCHŮZKA SE ZÁSTUPCEM FIRMY STAVITELSTVÍ KHÝR S.R.O.

Klient si domluví schůzku se zástupcem firmy, kde získá základní informace a přehled o produktech a základních cenách a o tom, jak je vhodné dále postupovat. Po dokončení stavby našeho vzorového domu (červen 2017) si bude moci klient na vlastní oči prohlédnout, jak vypadá hotový dům v systému DEKPANEL v pasivním provedení. Pro větší pohodlí klientů zejména ze vzdálenějších lokalit budeme rovněž nabízet možnost víkendového bydlení v našem domě, kde si budete moci vše doslova osahat a případné poznatky využít při návrhu vlastního domu. Rovněž si osobně vyzkoušíte bydlení v pasivním domě, což nejlépe vyvrátí předsudky a fámy o těchto domech.

VYBRÁNÍ POZEMKU – KONZULTACE SE STAVEBNÍM ÚŘADEM

Klient si při výběru pozemku zjistí, podmínky příslušného stavebního úřadu, který může stanovit regulativy pro daný pozemek – maximální velikost a tvar domu, případné požadavky na garáž atd. V nabídce máme zatím bungalov ve třech velikostních variantách, kdy u větších rozměrů domu je třeba zvážit velikost pozemku vzhledem k větší zastavěné ploše domu.

CENOVÁ NABÍDKA - REZERVAČNÍ SMLOUVA

Zástupce firmy Vás detailně seznámí s cenovou nabídkou domu, projedná možné úpravy a stanoví předběžný rozsah dodávky. Po odsouhlasení se provede rezervace uzavřením Rezervační smlouvy, kdy rovněž obdržíte návrh Smlouvy o dílo (dále jen SOD). Během doby trvání rezervace dořešíte způsob financování.

FINANCOVÁNÍ STAVBY

Klient má prostor pro zajištění financování stavby dle svého uvážení. V případě zájmu o hypoteční úvěr nabízíme zprostředkování jednání se zástupci vybraných bank. Platební podmínky pro klienty jsou nastaveny tak, aby úhrady nepřevyšovaly hodnotu rozestavěné bytové jednotky včetně příslušenství.

Úhrady jsou tedy nastaveny dle postupu výstavby takto:
  • První záloha (rezervační poplatek) ve výši 50 000,- včetně platné DPH bude objednatelem uhrazena v hotovosti či na účet zhotovitele nejpozději do 14 dnů po uzavření rezervační smlouvy. • Druhá záloha ve výši 400 000,- včetně platné DPH bude objednatelem uhrazena, resp. bankou poskytující hypoteční úvěr na účet zhotovitele nejpozději do 14 dnů po podpisu smlouvy o dílo (SOD).
  • Třetí záloha ve výši 25 % z celkové kupní ceny včetně platné DPH bude objednatelem uhrazena, resp. bankou poskytující hypoteční úvěr na účet zhotovitele nejpozději do 14 dnů po dokončení hrubé stavby bez oken a dveří.
  • Čtvrtá záloha ve výši 45 % z celkové kupní ceny včetně platné DPH bude objednatelem uhrazena, resp. bankou poskytující hypoteční úvěr na účet zhotovitele nejpozději do 14 dnů po úplném dokončení domu bez povrchů podlah, obkladů, zařizovacích předmětů, interiérových dveří a obložek, osazení hromosvodů, antén, zásuvek a vypínačů.
  • Doplatek včetně platné DPH bude objednatelem uhrazen, resp. bankou poskytující hypoteční úvěr na účet zhotovitele do 14 dnů ode dne celkového dokončení domu a předání díla.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE STAVBY

Zástupce firmy ve spolupráci s projektantem domluví přesné osazení domu na pozemku, vyspecifikuje všechny klientské požadavky na změny oproti provedení domů NA KLÍČ atd. V domluvených termínech je pak třeba zvolit i barevné řešení střechy, fasády, oken a dveří, vybrat obklady a dlažby včetně zařizovacích předmětů atd.

SMLOUVA O DÍLO

Po detailní specifikaci projektu je teprve možné závazně stanovit rozpočtem přesnou cenu dodávky a následně tedy je i možné podepsat smlouvu o dílo, kde klientovi mimo jiné garantujeme rozsah díla, průběžné termíny včetně termínu dokončení, sankce při nedodržení smluvních závazků atd. Nedílnou součástí smlouvy je samozřejmě cena díla, která je konečná a nepřekročitelná. Nedílnou součástí SOD je rozpočet stavby

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Obvykle do 1 měsíce od podepsání smlouvy bude klientovi předána projektová dokumentace včetně podkladů pro vyřízení dotace Nová zelená úsporám B.2. V průběhu tohoto měsíce zapracuje projektant do projektu všechny specifikace požadované klientem. Po zpracování projektové dokumentace a jejím předání klientovi již není jednoduše možné provádět konstrukční změny v projektu.

STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Po obdržení a odsouhlasení výše uvedených podkladů může klient požádat o stavební povolení.

ZÁKLADOVÁ DESKA

Po získání stavebního povolení následuje založení stavby a příprava základové desky. Zhotovení základové desky trvá obvykle 14 dní.

MONTÁŽ DOMU A JEHO KOMPLETACE

Doba výstavby je obvykle 3 měsíce. Celková doba realizace však závisí i na počtu klientských změn a rozsahu dodávek a prací prováděných nad rámec provedení domů NA KLÍČ – v těchto případech se vždy termín stanovuje individuálně.

PŘEDÁNÍ DOMU

Po dokončení domu předáme dřevostavbu objednateli včetně všech zákonných dokladů, revizí a zkoušek, záručních listů, návodů, manuálu pro užívání stavby atd. V protokolu o předání a převzetí díla klient potvrdí, zda bylo dílo realizováno bez vad a nedodělků. Pokud ne, zhotovitel tyto případné vady a nedodělky odstraní v odsouhlasených termínech.

KOLAUDACE DOMU

Kolaudaci si zajišťuje klient sám.